Duurzaam Ondernemen

Vandecasteele Houtimport is een familie bedrijf waarbij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staat.

Sedert het jaar 2000 engageert het bedrijf zich via het West‐Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen van de POM om vrijwillig te streven naar continue verbeteringen op bedrijfs ‐en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid te integreren. Continue verbetering en dialoog met alle stakeholders van het bedrijf maken deel uit van dit proces.  Naast ‘People, Planet, Profit zijn drie andere ‘P’s even belangrijk bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid: het bedrijf moet een duurzaamheidsbeleid (Policy) uitvoeren in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen …), dit veronderstelt betrokkenheid van zowel het management als van de werkvloer (Participation) en het vereist enthousiasme en gedrevenheid bij de medewerkers (Passion). 

Het Charter Duurzaam Ondernemen wordt gebruikt als beleidsinstrument om te streven naar perfectie. Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen. 

 
Een goede jaarbeoordeling levert uiteindelijk een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. 
Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, krijgen de ondernemingen het internationaal erkende Unitar-certificaat gelinkt aan de Verenigde Naties.
 
 
SDG 1 : Geen armoede : door zaken te doen met éénpersoonszaken en kleine familiebedrijven wordt een hele gemeenschap ondersteund en kan de gemeenschap leven van het bos. De enige duurzame uitweg uit armoede is door werk.
SDG 2 : Geen honger : FSC®draagt bij tot duurzame voedselproductie. 
SDG 3 : Gezondheid en welzijn : FSC® ondersteunt de gezondheid en welzijn van het personeel door "gezondheid en veiligheid" op de werkvloer toe te voegen als belangrijk criterium om FSC® gecertifceerd te worden voor een bedrijf.  Ook het bouwen van ziekenhuizen, huizen en scholen dragen bij tot het algemeen welzijn van het personeel en hun families.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs : Eén van de voorwaarden voor een bedrijf om FSC®gecertificeerd te worden is het voorzien van kwalitietsonderwijs in gebieden waar deze voorziening gebrekkig of weinig toegangkelijk is. Een studie in het Congo Basin toont aan dat de onderwijsvoorzieningen bovenop het publieke onderwijs in FSC® gecertifceerde bosconcessies 78 percent is in vergelijking met 33 percent in niet gecertificeerd bosconcessies.
SDG 5 : Gendergelijkheid :FSC® defineert gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen en ziet toe dat de verschillen worden weggewerkt door verschillende voorwaarden in te lassen zoals flexibele werkuren, kinderdagverblijf, gelijk lonenbeleid, en dergelijke meer.
SDG 6 : Schoon water en sanitair : FSC® zet in op efficient en duurzaam watergebruik en het beschermen van water gerelateerde eco-systemen.  Bosbouwers zijn verplicht om negatieve impact op de water kwaliteit en kwantiteit te vermijden.
SDG 7: Duurzame en betaalbare energie : FSC® zet in op het vergroten van het gebruik op hernieuwbare energie tegen 2030.
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei : FSC® draagt bij tot deze doelstelling door waardig werk, eerlijk loon en het verbieden van kinderarbeid en geforceerde arbeid in hun criteria op te nemen, alsook het beschermen van de arbeidsrechten en welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk te vrijwaren.
SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie : FSC® is een tool om duurzame consumptie en productie te promoten.  Een duurzaam bosmanagement ligt hiervoor aan de oorsprong.
SDG 13 : Klimaatactie : Bossen zijn van primordiaal belang om de klimaatverandering tegen te gaan.  Samen met de oceanen staan zij in voor de opname van CO² uit de atmosfeer.  Terwijl een boom groeit wordt de CO² opgeslagen in het hout en deze CO² blijft de hele levensduur van het hout opgeslagen in dit hout. De CO² komt enkel terug vrij indien het hout verbrand wordt.  In FSC®  gecertificeerde tropische bossen wordt 1 tot maximum 3 stammen per hectare gekapt, en wordt de volgende cyclus na 25 to 40 jaren hervat.  Op die manier worden de kaprijpe stammen gebruikt en maken ze plaats voor de nieuwe scheutjes om hun manier weer CO² uit de atmosfeer op te nemen.  Door een economische waarde te geven aan het hout, wordt het bos bewaard. 
SDG 14: Leven in het water : Land gebonden activiteiten dragen bij tot de pollutie van water, zeeën en oceanen.  Dit gebeurt door het massale gebruik van chemicalien, meststoffen en pesticiden.  Deze stoffen worden vooral gebruikt in de landbouw, veeteelt en mijnbouw.  Bosbouwers zijn verplicht om negatieve impact op de water kwaliteit en kwantiteit te vermijden 
SDG 15 : Leven op het land : Bescherm, herstel en promoot duurzaam bosbeheer en stop verlies van biodiversiteit.
SDG 16 :Vrede justitie en sterke publieke diensten : Voor FSC® vormt het opleggen van relevante wetten de basis voor duurzaam bosbeheer.  Het weerspiegelt zich in het eerste principe van FSC® betreffende de wettelijke rechten om te mogen kappen of kap gerelateerde activiteiten uit te oefenen.  Wat corruptie betreft vraagt FSC® aan de bosmanagers om een "niet-omkoop engagement" te tekenen (geen betalen - geen ontvangen) en door specifieke maaatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat er niet wordt meegedaan aan corrupitie. Op die manier draagt FSC® bij tot de doelstelling om corruptie en omkoping tegen te gaan.
SDG 17: Partnerschappen voor de doelen : FSC® ondersteunt legaal en commercieel bosmanagment praktijken die bijdragen tot het verhogen van de nationale inkomsten door middel van  taxen en bijdragen.   FSC® assisteert in het verbeteren van het imago van tropisch hout in de Noordelijke markten, waar de consument een negatieve perceptie heeft van tropisch hout door de negatieve informatie over de impact op milieu en sociale omgeving.  Op deze manier draagt FSC® bij tot het mobiliseren van binnenlandse bronnen van inkomsten en het verhogen van de export in ontwikkelingslanden.  Ook de manier waarop FSC®  tegemoet komt aan kleinere houtbedrijfjes die onder 1 gezamenlijk groepscertificaat hun FSC® certificatie kunnen behalen.  
 
Vandecasteele Houtimport biedt een zeer uitgebreid gamma van gecertificeerde houtsoorten aan: FSC®, PEFC en OLB.
Naast Tropisch hardhout en Scandinavisch, Russisch en Amerikaans zachthout biedt Vandecasteele Houtimport sedert dit jaar ook Amerikaans loofhout aan. Nu ook gecertificeerd Europees Eiken in on gamma. 

 

Verantwoord Inkoopbeleid

VANDECASTEELE HOUTIMPORT heeft een Directeur aangesteld als verantwoordelijke voor het doorvoeren van dit beleid en zal ervoor instaan dat relevante kwesties m.b.t. duurzaamheid regelmatig zullen worden besproken op het hoogste managementniveau.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal ervoor zorgen dat alle werknemers die betrokken zijn bij de aankoop van hout op de hoogte zijn van de beleidsverbintenissen, en de passende opleiding en training krijgen om dit beleid volledig door te voeren.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT erkent dat het een verantwoordelijkheid draagt t.o.v. het milieu, de klanten, de leveranciers en het personeel om zijn handelsactiviteiten te baseren op goed beheerde bossen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT verbindt zich ertoe al zijn hout in te kopen bij bronnen met een minimaal wettelijk risico en die de voorkeur geven aan goed beheerde bossen en zal binnen het kader van het zorguvldigheidsstelsel een risicobeoordelingswerktuig inzetten om bewijs van naleving door de leveranciers te verzamelen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT erkent dat een geloofwaardige onafhankelijke certificering van bossen en CoC zekerheid bieden dat het hout van legale en goed beheerde bossen afkomstig is.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal uitsluitend labels of certificaten aanvaarden of gebruiken die milieu- of duurzaamheidsverklaringen bevatten die worden ondersteund door publiek beschikbare normen die worden opgesteld in een volledig participatief, transparant en objectief proces en worden gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal niet aanzetten tot boycots of verboden tegen specifieke houtsoorten. Het bedrijf zal echter stoppen met de inkoop van alle hout en houtproducten waarvan de toelevering in strijd is met enige internationale reglementering.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT verbindt zich ertoe om het aandeel van hout en houtproducten die afkomstig zijn uit legale en goed beheerde gecertificeerde bossen voortdurend te vergroten.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT is niet direct of indirect betrokken bij de volgende activiteiten:
 
a) Illegale houtkap of handel in illegaal hout of bosproducten;
 
b) Schending van traditionel rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten;
 
c) Vernietiging van "high conservation values" bij bosbouwactiviteiten.
 
d) Significante omzetting ('conversie') van bossen in plantages of ander landgebruik;
 
e) Introductie van genetisch gemodificeerde organismen ('GMOs') in bosbouwactiviteiten;
 
f) Schending van enig onderdeel van de ILO Core Conventions, zoals gedefinieerd in de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

Ondertekend door:

Eigenaar, Stefaan Vandecasteele, 8.01.2019

Membership ATIBT

We believe in a durable and sustainable futur of our forests. By giving  the timber a commercial value, the futur of our forests are guaranteed.

Sustainable Tropical Timber - USE IT OR LOSE IT!