Certificaten

FSC®- FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties.

FSC streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.
Door te kiezen voor hout- en papierproducten met een FSC claim, helpt u mee aan het verantwoorde beheer van de bossen wereldwijd.
Wij ontvingen ons FSC certificaat in 1999.

Certificaat nummer : WB-CoC-000858

Download hier ons FSC certificaat in PDF formaat (1MB)

Gelieve ook altijd onze scope te checken op FSC.org.


PEFC

PEFC is het 'Programma voor erkenning van boscertificaties' (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) en werd opgericht in 1999 op initiatief van boseigenaars uit verschillende Europese landen. Ondertussen is PEFC uitgegroeid tot 's werelds grootste boscertificatiesysteem in termen van oppervlakte.

HOE WERKT PEFC?

In het bos zelf:
PEFC vaardigt regels uit, waarvan de strikte naleving in het bos wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. Deze criteria streven naar een evenwicht tussen de drie functies van het bos(sociaal, ecologisch en economisch). Daarvoor is er een nauwe samenwerking met de verenigingen voor natuurbehoud, de wetenschappelijke wereld, de industrie, de consumenten en de overheid.

Van bos tot consument:
Elke onderneming die PEFC-gelabelde producten wenst te verkopen,zorgt voor een controleketen waarmee de herkomst van het duurzaam hout kan worden getraceerd. Elk jaar controleert een onafhankelijk certificatie organisme of de onderneming voldoet aan de vereisten van de controleketen (Chain of Custody).

Download hier ons PEFC certificaat in PDF formaat (1MB)


ISPM 15

Certificatieprogramma voor markering van houten verpakkingen bestemd voor internationale handel (ISPM 15).

De fytosanitaire behandeling van houten verpakkingen heeft als doel de verspreiding naar andere landen te voorkomen van boorderinsecten die plaatselijk woeden en de houten verpakking zouden kunnen gebruiken als vector. Het betreft hier dus een desinfecterende behandeling van het hout zonder bestendig effect. De verantwoordelijkheid van de controle op de houten verpakkingen bestemd voor buitenlandse handel valt onder de bevoegdheid van het nationaal organisme ter bescherming van plantaardige producten van het exportland, wat voor België het FAVV is (Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Download hier ons ISPM certificaat in PDF formaat


OLB

De afkorting OLB staat voor de Franse term Origine et Légalité des Bois dat in het Nederlands herkomst en legaliteit van het hout betekent. Het OLB certificerings- en controlesysteem specificeert alle voorwaarden waaraan bosbouwbedrijven dienen te voldoen om de herkomst en legaliteit van hun hout te kunnen waarborgen door middel van een certificaat. Ook de volledige handelsketen van bos tot aan eindproduct wordt binnen dit systeem gecontroleerd.

Download hier ons OLB certificaat in PDF formaat (915KB)


VLO

Verification of Legal Origin (VLO) : Verificatie van de Legale Herkomst van het hout, waarbij onder meer wordt gekeken of bij de oogst van het hout de benodigde kapconcessies en andere relevante vergunningen aanwezig zijn, er rekening is gehouden met het boseigendom en de juiste belastingen en leges zijn betaald.

Download hier ons VLO certificaat in PDF formaat(915KB)

 


VLC

Verification of Legal Compliance (VLC): verificatie van naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zaken genoemd onder VLO, maar
wordt bovendien getoetst op de naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van ecosystemen, milieu, water, bodem, arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid van arbeiders), enz

Download hier ons VLC certificaat in PDF formaat(915KB)
 


MTCC

De Malaysian Timber Certification Council (MTCC) is in 1998 opgericht voor de ontwikkeling en uitwerking van een vrijwillig en onafhankelijk nationaal certificeringschema voor duurzaam tropisch hout. Hiermee wil Maleisië aan de wereldwijde vraag naar duurzaam en legaal tropisch hardhout tegemoet komen. De organisatie MTCC heeft als doel om via de internationale erkenning van dit certificeringschema duurzaam bosbeheer in Maleisië te bevorderen.
Dit certificaat werd onder de koepel van het PEFC ondergebracht.


TLTV

SGS Timber Legality & Traceability Verification (TLTV)

Dit is het Timber Legality & Traceability Verification Het systeem kent 2 type statements:

SGS TLTV – Verified Legal Compliance (VLC): hierbij wordt gekeken of een bedrijf hout oogst
of verwerkt volgens de bestaande boswetgeving en alle relevante belastingen en leges worden betaald.
Daarnaast wordt gekeken of ook alle relevante ecologische, sociale en andere wetgeving worden
nageleefd.(TLTV)-systeem. Binnen dit systeem wordt zowel gekeken naar de legale herkomst van het hout als naar de naleving van relevante wet- en regelgeving.

* SGS TLTV – Verification of Legal Origin (VLO): dit statement lijkt op het voorgaande
statement met de uitzondering dat niet wordt gekeken naar de naleving van de ecologische en sociale
wetgeving. Dit statement wordt vooral afgegeven aan bedrijven die de stap naar VLC nog niet kunnen maken.

Download hier ons TLTV certificaat in PDF formaat(915KB)


 CE CERTIFICERING

Alle bouwproducten die op de markt worden gebracht moeten worden voorzien van een CE-markering. Deze CE-markering toont aan dat het bouwproduct voldoet aan de basiseisen van de BPR van toepassing op het bouwproduct (stabiliteit, brandveiligheid, gezondheid, gebruiksveiligheid, geluidshinder, energiebesparing). Voor structuurhout is de geharmoniseerde norm NBN EN 14081-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Download hier ons CE-certificaat in PDF formaat

Vanaf 1 juli 2013 dienen alle bouwproducten voorzien van een CE-markering te voldoen aan de Europese wetgeving genaamd CPR.  Bij deze CPR behoort een “Declaration of Performance” ook wel prestatieverklaring genoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Download hier ons DOP certificaat in PDF formaat


DUURZAAMHEIDSCHARTER 2018

De 10 Thema's van Duurzaam Ondernemen 2018

1. Behoorlijk Bestuur :
Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie. Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving. Definiëren van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.

2. Maatschappelijk engagement
 Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken. Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap.

3. Communicatie en dialoog.
Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven.  Uitbouwen van een positieve relatie met de buurt.

4. Mensvriendelijk ondernemen
Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.

5. Risico-beheersing
Een risico-beheersing uitwerken en opvolgen om de impact op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.

6. Duurzaam investeren, aankopen en product-en dienstontwikkeling
Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling.

7. Ketenbeheer
Bedrijfsprocessen optimaliseren door het eco-efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen zuinig en optimaal gebruiken

8. Klimaatverandering en Energie
Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Toepassen van een energieboekhouding en rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen.

9. Kwaliteit van de directe leefomgeving.
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, licht, en emissies naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.

10. Duurzame logistiek en mobiliteit
Inspanningen leveren naar duurzame transport- en logistieke activiteiten in het bedrijf in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van de bedrijfsactiviteiten te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.

Vandeasteele Houtimport engageert zich om elk jaar per thema verschillende acties uit te werken. Deze acties hoeven niet steeds gepaard te gaan met grote investeringen. Ook kleine maatregelen, sensibilisatieacties en verbeteringen van bestaande acties worden uitgevoerd.

Vanaf de cyclus 2017-2018 komt het Vlaamse ”Voka Charter Duurzaam Ondernemen” in de plaats en vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties het universele kader.


TIMBER TRADE FEDERATION Certificat of Membership